جلسه شورای پایگاه اﻣﺎﻡ ﻋﻠﻲ (ع)

ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
ﺟﻠﺴﻪ ی ﺷﻮﺭاﻱ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ اﻣﺎﻡ ﻋﻠﻲ (ع) ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ۱۳۹۳/۱۱/۰۷ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ اﻛﺜﺮ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻫﺎی اﻳﻦ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺑﺮﮔزاﺭ ﺷﺪ.

ﺣﺎﺿﺮﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ:
ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ ﻣﺠﻴﺪ ﺳﺘﻮﺩﻩ,ﺳﻴﺪ ﺭﺿﺎ اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ,ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺷﻜﻴﺒﻲ ﻓﺮﺩ,ﻣﻬﺪﻱ ﺣﻴﺪﺭﻱ,ﺣﻤﻴﺪ ﻛﺎﻣﻠﻲ, ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻮﺳﻮﻱ,ﻣﺤﺴﻦ ﺣﺎﺟﻲ ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ,ﻣﻬﺪﻱ ﺗﻴﻤﻮﺭﻱ,ﺣﺴﻦ ﭘﺎﻛﺪﻝ,ﺭﺿﺎ ﻭﻓﺎﻳﻲ,ﭘﻮﻳﺎﻥ ﻣﺤﺠﻮﺏ,ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺣﺠﺎﺭﻱ و ﻣﻬﺪﻱ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲﺯاﺩﻩ

ﺁﻏﺎﺯ ﺟﻠﺴﻪ ﺳﺎﻋﺖ ۱۹:۰۵

ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻋﻨﻮاﻥ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ:
*ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ(ﻣﻬﺪﻱ ﺣﻴﺪﺭﻱ):۱-ﺗﺎ اﻣﺮﻭﺯ ﺩﻗﻴﻘﺎ ۱۰۵ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ اﻳﻦ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﺁﻣﺪﻩ اﻧﺪ.
۲- اﻋﻼﻡ ﺗﻌﺪاﺩ اﻋﻀﺎﻱ ﻓﻌﺎﻝ
۳- اﻋﻼﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻛﺎﺳﺘﻲ ﻫﺎﻱ ﻣﺪاﺭﻙ اﻋﻀﺎﻱ ﺷﻮﺭا ﺑﺮاﻱ ﺣﻜﻢ ﻓﻌﺎﻝ
*ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ(ﺳﻴﺪ ﺭﺿﺎ اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ و ﭘﻮﻳﺎﻥ ﻣﺤﺠﻮﺏ): ﮔﺰاﺭﺵ ﺭﻭﻧﺪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮﻭﻩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ و ﮔﺮﺩاﻥ ۱۱ ﻧﻔﺮﻩ ی ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ.
*ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺁﻣﺎﺩ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ(ﺣﻤﻴﺪ ﻛﺎﻣﻠﻲ): ﮔﺰاﺭﺵ ﻧﺎﻣﻪ یی ﺩﺭﺧﻮاﺳﺖ و ﭘﻴﮕﻴﺮﻱ ﺗﺠﻬﻴﺰاﺕ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ اﺯ ﺣﻮﺯﻩ
*ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺳﺎﻳﺒﺮﻱ(ﻣﻬﺪﻱ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﺯاﺩﻩ): اﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻲ اﻳﺠﺎﺩ ﺻﻔﺤﻪ ی ﺭﺳﻤﻲ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ اﻣﺎﻡ ﻋﻠﻲ (ع) ﺩﺭ اﻳﻨﺴﺘﺎﮔﺮاﻡ
ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ اﻃﻼﻋﺎﺕ(ﺳﻴﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻮﺳﻮﻱ): ۱-ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﻚ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ی ﺧﺒﺮﻱ ﺑﺮاﻱ اﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻲ اﺧﺒﺎﺭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺑﻪ اﻋﻀﺎﻱ ﺷﻮﺭا.
۲- ﺗﻮﺻﻴﻪ اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ اﺯ ﻫﺮ ﻳﻚ اﺯ اﻋﻀﺎﻱ ﺷﻮﺭا ﺑﻪ ﻋﻨﻮاﻥ ﻳﻚ ﻋﻨﺼﺮ ﺧﺒﺮﻱ, اﺭاﻳﻪ ی ﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎﻱ اﺧﺒﺎﺭ ﺑﻪ اﻋﻀﺎﻱ ﺷﻮﺭا و اﺭاﻳﻪ ی ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻻﺯم ﺭاﺟﻊ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻩ ی ﺗﻬﻴﻪ ی ﺧﺒﺮ و اﺭﺳﺎﻝ ﺁﻥ ﺑﻪ مسئولین اطلاعات.
۳- ﺧﺒﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﻮﺭاﻱ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻭﻑ و ﻧﻬﻲ اﺯ ﻣﻨﻜﺮ ﺑﻪ ﺩﺑﻴﺮﻱ ﺧﻮﺩ ﻣﺴﻮﻝ اﻃﻼﻋﺎﺕ
*ﺩاﺭاﻟﻘﺮاﻥ(ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺣﺠﺎﺭﻱ):ﮔﺰاﺭﺵ ﺭﻭﻧﺪ ﭘﻴﮕﻴﺮﻱ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﺎﻟﻲ.

*جانشین ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ(ﻣﺠﻴﺪ ﺳﺘﻮﺩﻩ):۱-ﺷﻮﺭا و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮاﻥ ﻫﺴﺘﻪ ی ﻣﺮﻛﺰﻱ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ و ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﻛﻤﻚ ﻫﺎﻱ ﻣﺸﻮﺭﺗﻲ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﺗﻚ ﺗﻚ اﻋﻀﺎﻱ اﻳﻦ ﺷﻮﺭا اﺯ ﻫﻢ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﻫﻢ ﺩاﺭﺩ.
۲- ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺁﻗﺎﻱ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ اﺷﻨﺎﺏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮاﻥ مسئول اعتکاف ۹۴
۳- ﺟﺬﺏ و ﺗﺪاﻭﻡ اﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ اﻋﻀﺎﻱ ﻃﺮﺡ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻲ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻳﻨﺠﺎ ﻋﺎﻟﻲ اﺩاﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﺮﺩﻩ و ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻫﺎ ﺩاﺭﺩ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻮﺩ.
۴- اﺭاﻳﻪ ی ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻧﺮﻡ اﻓﺰاﺭ ﺧﻮﺏ ﻫﺎ و ﻣﻮاﺭﺩ اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ اﺯ ﺁﻥ اﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺮﺡ ﻛﺘﺎﺑﺨﻮاﻧﻲ ﺑﺰﺭﮒ ﺳﺎﻻﻥ.
۵- ﺩﺭ اﺩاﻣﻪ اﺯ ﺣﺎﺿﺮﻳﻦ ﺑﺮاﻱ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺩﺭﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ و ﻧﻆﺮ ﺩﻫﻲ ﻛﺮﺩﻧﺪ.

ﻧﻆﺮاﺕ ﺣﻀﺎﺭ:
*ﺁﻗﺎﻱ ﺭﺿﺎ ﻭﻓﺎﻳﻲ: ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ اﻳﺠﺎﺩ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻧﻴﻜﻮﻛﺎﺭﻱ ﺷﺐ ﻋﻴﺪ ﺟﻬﺖ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪاﻥ ﻭاﻗﻌﻲ ﺩﺭ ﺧﺮﺟﻲ ﻋﻴﺪ ﻧﻮﺭﻭﺯ
*ﻣﻬﺪﻱ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﺯاﺩﻩ: ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺧﻄ ﻓﻜﺮﻱ اﻓﺮاﺩ ﺟﺪﻳﺪاﻟﻮﺭﻭﺩ اﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻜﺎﻟﻤﻪ و … و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮﺭاﻙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ , ﺑﺮﮔﺬاﺭﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺮاﻱ ﻫﺮ ﺗﻴﭗ ﻓﻜﺮﻱ ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻲ ﻣﺠﺰا و ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺑﻴﻦ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎﺱ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﺑﺮﮔﺬاﺭﻱ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺮاﻱ ﻫﻤﻪ.

ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺟﻠﺴﻪ ﺳﺎﻋﺖ ۲۰:۲۰

صفحه رسمی اینستاگرام بسیج فرهنگی مسجد امام علی علیه السلام آغاز به کار کرد

بسم الله الرحمن الرحیم

با توجه به فراگیر شدن استفاده از شبکه های اجتماعی به ویژه تلفن همراه و کاهش شدید تمایل به وبسایت های روزانه و مجلات خبری ،گروه سایبری ما بر آن شد تا از این فرصت استفاده کرده و از این ابزار جهت اطلاع رسانی رویکرد ها و فعالیت های کانون بهره گیرد.

از این رو مدتی است صفحه ما در اینستاگرام آغاز به کار کرده و پوشش فعالیت های گذشته و آینده ما می پردازد.

در همین راستا از شما عزیزان دعوت به عمل می آید تا با دنبال کردن ما در این فضا نیز از کم و کیف رخداد های مسجد اطلاع یافته و ما را از نظرات ارزشمند خود بهره مند سازید.

http://instagram.com/mead.ir

رصد ماهانه انجمن نجوم مسجد امام علی

به منظور ترویج فرهنگ نجوم و آشنایی مردم با علم نجوم،انجمن نجوم مسجد امام علی در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۳ در یک اقدام ابتکاری با توجه به وضوح پدیده های نجومی با قرار دادن یک دستگاه تلسکوپ دابسونی در صحن مسجد پس از نماز مغرب و عشا،عموم شرکت کنندگان در نماز را به رصد و رویت سیاره مریخ دعوت نمود.

20141214_183640 20141214_183013 20141214_183126 20141214_183458 20141214_183618 20141214_183316 20141214_182828 همچنین در کنار آن ،رصد یک ستاره دوتایی صورت گرفت.این برنامه حدود یک ساعت طول کشید و با تناسب بازدیدکنندگان درگروه های مختلف سنی در انتهای برنامه به سوالات آنان پاسخ داده شد.

«جاسوسی ژنتیکی» انگلیسی‌ها از ایرانیان

jeneticاخیراً در فضای شبکه‌های ارتباطی مجازی کلیپ ضبط شده ‏مشهوری دست به دست می‌شود که در آن مجموعه‌ای از بازیگران از مردم تقاضا می‌کنند با کمک چند گوش‌پاک‌کن ‏‏(سواپ) ارسالی از مکانی نامعلوم، نمونه‌ای از سلول‌های دهانی خود را با هدف نجات بیماران سرطانی به بانک ژن ‏جهانی هدیه کنند‎.‎

در این کلیپ، با ابراز ناراحتی از سهم کم نمونه‌های ایرانی در بانک جهانی ژن گفته شده که ایرانی‌ها علاقه‌ای به ‏نجات دادن جان بیماران ایرانی و خارجی و بیماران لوسمی ندارند‎.‎

 ‎حرف اصلی کلیپ یادشده این است که برای نجات بیماران جهان نیازمند اهدای نمونه سلولی ایرانیان هستیم! فضای ‏کلیپ به‌شدت احساسی است و در انتهای آن آدرس مجموعه بانک‌های ژن کشورهای اروپایی و آمریکایی و بانک ‏جهانی اهداکنندگان نمونه مغز استخوان بیان می‌شود‎.‎

در این راستا، محمود تولایی رئیس سازمان بسیج علمی و عضو هیئت مدیره انجمن ‏بیوتکنولوژی، ژنتیک و ایمنی زیستی ایران به چرایی و چگونگی این موضوع پرداخت.

این عضو هیئت مدیره انجمن بیوتکنولوژی و ژنتیک ایران گفت: مجموعه ویژگی‌های فردی هر انسانی در قالب رازها و ‏اسرار نهفته شده در ژن‌ها است که از سوی خداوند متعال خلق شده و این آثار آنچه که بیانگر ویژگی‌های ظاهری فرد ‏مانند رنگ چشم، نوع مو، ظرفیت‌ها و استعدادها و سلامت هستند، همه اطلاعات نهفته شده‌ای است که خداوند ‏متعال در ژنوم انسان به ودیعت گذاشته است‎.‎

وی با اشاره به اینکه به هر میزانی که علم بشر پیشرفت می‌کند و با دستیابی به فن‌آوری‌های علم جدید، بخشی از ‏این رازها برای بشر شناسایی می‌شود؛ افزود: به اقتضاء همین پیشرفت‌ها، میزان تسلط بر استفاده از ظرفیت‌های ‏خدادادی نیز افزایش می‌یابد، بنابراین یکی از جنبه‌هایی که امروز در جهان مادی مورد توجه قرار گرفته است، توسعه ‏علم پزشکی از پزشکی متداول به سمت علم مولکولی است‎.‎

تولایی تصریح کرد: طبیعتاً وجود چنین ظرفیت‌هایی، پزشکی ما را از سمت پزشکی عام به سمت “پزشکی ‏اختصاصی یا پرسنال مدیسین” پیش می‌برد. یعنی ویژگی‌های ژنتیکی هر شخصی منحصربه فرد است و مطرح کردن ‏اینکه هر دارویی امکان پاسخگویی به همه افراد را دارد، معقول نیست و آن متناسب با تفاوت‌های فردی است‎.‎

رئیس سازمان بسیج علمی با تاکید بر اینکه این تفاوت‌ها باعث می‌شود، قابلیت پاسخگویی دارو به هر فردی متفاوت ‏باشد، گفت: همین مسئله‌ ایجاب می‌کند برای هر فرد خاص، مطالعات ویژه مولکولی صورت بگیرد و امروز مباحثی ‏مانند ژن‌درمانی و اصلاح ژن و یا تغییر در فرآیندهای تولید پروتئین‌ و فرآورده‌های متابولیک در بدن ما به وسیله ‏مطالعات ژنتیک قابل مدیریت کردن باشد‎.‎

وی در ادامه اظهار داشت: این بحث از سویی، ابزار مطلوبی برای رفاه و پیشرفت در زندگی است اما از سوی دیگر، اگر ‏این اطلاعات در اختیار افراد غیرمطمئن قرار بگیرد، امکان دارد که وضعیت آسیب‌پذیری فردی نسبت به یک بیماری ‏یا شناخت آسیب‌پذیری یک جامعه نسبت به یک عامل عفونی به عنوان یک ظرفیت مورد شناسایی شود و چنانچه ‏در پشت‌پرده چنین مجموعه‌ای افراد ناسالم وجود داشته باشند، میکروارگانیسم‌ها، عوامل عفونی و عوامل بیما‌زایی ‏را طراحی می‌کنند به طوریکه جامعه هدف فاقد قابلیت مقابله و پاسخگویی در برابر آن عامل مهاجم پاتولوژیک باشد‎.‎

تولایی عنوان کرد: بنابراین اگر این اطلاعات ژنتیک در اختیار یک مجموعه سالم درمانی قرار بگیرد، به ‏طور اختصاصی می‌تواند برای یک بیمار نجا‌ت‌بخش باشد و اگر در اختیار یک فرد ناسالم قرار بگیرد، بیماری‎های ‏جدیدی را برای آن فرد، طراحی خواهند کرد که بدن وی توان مقابله با آن بیماری را نداشته باشد و در قالب یک ‏عفونت ویروسی منتقل شود. بنابراین اطلاعات ژنتیکی یک سلاح دولبه‌ای است که باید از آن حراست کرد‎.‎

این عضو هیئت مدیره انجمن بیوتکنولوژی و ژنتیک ایران به مطالبی که اخیراً در فضای مجازی منتشر شده است، ‏اشاره کرد و گفت: ریشه این حرکت مربوط به یک مجموعه آزمایشگاهی در انگلستان است که به ظاهر اعلام کرده‌اند ‏می‌خواهیم به شناخت بیماری‌های خاص و خطرناک کمک کنیم، اما با توجه به سوابق کشور انگلستان در لطمه زدن ‏به کشور ما، این نگرانی وجود دارد که هدف اصلی آنها به دست آوردن اطلاعات ژنتیکی مردم جهان سوم به ویژه ‏جمهوری اسلامی ایران باشد‎.‎

وی هشدار داد: اگر آن‌ها ‌بخواهند نمونه‌هایی را از جامعه ایرانی به دست بیاورند تا عرصه‌های آسیب‌پذیر ژنوم ‏ایرانیان را شناسایی کنند و این از نظر کلان و اجتماعی یک تهدید به شمار می‌آید و از نظر اخلاقی هم کشف و انتشار ‏بسیاری از رازهای سلامت افراد درست نیست. همانگونه که آنچه به وسیله ویزیت و معاینه یک بیمار به دست می‌آید ‏و پزشک موظف به حفظ این اسرار است، اگر وضعیت بیماری این فرد را به اشخاص دیگر منتقل کند به عنوان جرم ‏تلقی می‌شود‎.‎

رئیس سازمان بسیج علمی با تبیین اینکه از طریق این علم می‌توان مشخص کرد که برای مثال، فردی مستعد است تا ‏‏۱۰ سال آینده دچار بیماری قلبی شود و یا اگر با یک عامل سرطانی مواجه شود، سیستم ایمنی‌اش توانایی پاسخگویی ‏را ندارد، تصریح کرد: اگر آسیب‌پذیری ژنتیکی افراد شناسایی و منتشر شود، تبعات و عوارض از همان زمان دامنگیر ‏افراد خواهد شد، زیرا با شناسایی اینکه چه افرادی دچار بیماری خواهند شد، آنها موقعیت‌ها و حقوق اجتماعی خود ‏را خواسته یا ناخواسته از دست می‌دهند. مثلاً بانک‌ها ممکن است به این افراد وام ندهند، استخدام آنها دچار مشکل ‏می‌شود، کسی به سادگی با آنها عقد قرارداد نمی‌کند و زندگی را دچار زحمت و مشقت می‌کند‎.‎

وی با بیان اینکه انتشار اسرار ژنتیکی افراد یک تهدید ژنتیکی است، گفت: مردم باید هشیار باشند و با برخی ‏شعارهای عوام‌فریبانه، گنجینه اسرار ژنتیکی خودشان را در اختیار هر کسی قرار ندهند و اگر واقعا هدف ‏خیرخواهانه‌ای مطرح می‌شود، حتماً از طریق مراکز مطمئن داخلی اقدام کنند زیرا امروز در کشور ما ظرفیت تخصصی ‏در موضوع ژنتیک، از سطح منطقه بسیار مطلوب‌تر است‎.‎

تولایی اطلاع‌رسانی رسانه‌ها را برای اینکه مردم آگاه باشند تا فریب هرگونه بازی را در جامعه نخورند، ضروری ‏دانست و گفت: ما در قوانین جاری خودمان، لایحه حفاظت از میراث ژنتیکی را داریم اما به نظر می‌آید بر اجرای آنها ‏باید تاکید شود زیرا برخی از این رفتارها و ارتباطات به صورت آشکارا صورت می‌پذیرد‎.‎

رئیس بسیج علمی ادامه داد: گاهی حتی پیش آمده که یک پزشک در قالب اجرای طرحی بدون اینکه صلاحدید ‏کشور را در نظر بگیرد و با مراکز تحقیقاتی داخلی هماهنگی کند، با هر مرکز تحقیقاتی در دنیا وارد مذاکره می‌شود و ‏در بررسی یک دارو، نمونه‌های بیمار خود را برای آن مجموعه‌ها ارسال می‌کند، با این کار برای مردم کشورش ‏خطرآفرینی کرده است و البته این کار، خلاف اصول اخلاق پزشکی است‎.‎

عضو هیئت مدیره انجمن بیوتکنولوژی، ژنتیک و ایمنی زیستی ایران گفت: ویژگی‌های ژنتیکی هر شخصی منحصر به ‏فرد است و چنانچه این اطلاعات جمع‌آوری شود و در اختیار افراد ناسالم قرار بگیرد، آنها می‌توانند ‏میکروارگانیسم‌ها، عوامل عفونی و عوامل بیما‌زایی را طراحی کنند به طوریکه جامعه هدف قابلیت مقابله و ‏پاسخگویی در برابر آن عامل مهاجم پاتولوژیک را نداشته باشد‎.‎

وی با بیان اینکه تا به حال برخوردی با این موارد صورت نگرفته، این خلاف روشن، امری بسیار طبیعی تلقی شده ‏است، گفت: اما در دنیا این موضوع تابع “اخلاق پزشکی” است و یک فرد می‌تواند اجازه ندهد هرگونه تستی بر روی ‏وی انجام شود و اگر قرار است محققی هم تستی را انجام دهد، بر مبنای فرم اخذ رضایت آگاهانه از بیمار فرد را کاملاً ‏توجیه کند که از نمونه‌های تست وی قرار است چه استفاده‌هایی بشود‎.‎

تولایی با ابراز شگفتی از اینکه فضای مجازی اعلام می‌کند که هر کسی می‌تواند یک نمونه بیولوژیک خود را به ‏یک مرکز تحقیقاتی بفرستد، خاطرنشان کرد: «جاسوسی ژنتیکی» هدف اصلی این مراکز است به ویژه یک مرکز تحقیقاتی که در ‏بریتانیا مستقر است. این مراکز در نظر دارند که اعمال خطر آفرین این‌چنینی را انجام دهند و رسانه‌ها هم باید هوشیار ‏بوده و ریشه این اطلاع‌رسانی را در شبکه‌های اجتماعی شناسایی کنند و به مراجع ذیربط اطلاع دهند‎.

برگرفته از سایت پایداری ملی

عراق حریف ایران در یک چهارم نهایی

بازی در نیمه ی اول با برتری عراق همراه بود ولی آنها در گلزنی موفق نبودند و همچنین فلسطین بر خلاف دو بازی قبل، سازمان یافته و منظم در دفاع ظاهر شد. ۱۵ دقیقه اول، عراق فشار بسیاری بر روی دروازه فلسطین ایجاد کرد ولی شاگردان حکیم شاکر، موفق به گلزنی نشدند و  فلسطینی ها هم در دفاع خوب ظاهر شدند. پس از دقیقه ۱۵، عراق کمی عقب کشید و بازی، کندتر و آهسته تر نسبت به دقایق ابتدایی پیش رفت. تا پایان، دو تیم موفق نشدند خطر خاصی به روی دروازه ی یک دیگر ایجاد کنند و بازی با نتیجه ۰-۰ به پایان رسید.

گزارش کامل تا لحظاتی دیگر

ورزشگاه “کانبرا”؛ شهر کانبرا
داور: محمد عبدالله حسن محمد

ترکیب تیم ملی عراق: جلال حسن هاشم، سلام شکیر، احمد ابراهیم خالف، زورقام اسماعیل، احمد یاسین، یاسر کاسیم، امجد کلاف، ساعد عبدالامیر، یونس محمود، ولید سلیم، مرام

ترکیب تیم ملی فلسطین: گابر، توفیق علی، احمد هربی، عبداللطیف البهداری، اشرف نومن، احمد ماهر، هاشم سلهی، خادر یوسف، محمود عید، خالد سالم، اسماعیل الامور

دقیقه ۴۸: یونس محمود، مهاجم باتجربه عراق، در ابتدای نیمه دوم تیمش را پیش انداخت؛ یک ضربه کرنر با ضربه سر قدرتمندانه محمود، حساب کار را ۱-۰ کرد

دقیقه ۵۸: عراق صاحب یک ضربه پنالتی شد اما ضربه یونس محمود را دروازه بان فلسطین دفع کرد

دقیقه ۸۷: گل دوم برای عراق، حرکت هماهنگ بازیکنان این تیم از سمت راست، در نهایت با شوت دیدنی یاسین از داخل محوطه جریمه، به گل دوم عراق تبدیل شد